Home

Energimyndigheten rapportering

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Mina sidor. E-kanalen och Cesar hittar du via länkarna till höger. Våra övriga E-tjänster kommer du åt genom att logga in med e-legitimation via knappen nedan från rapporteringen enligt hållbarhetlagen. Dessa uppgifter är inte desamma som den officiella statistiken, som inhämtas med stöd av annan lagstiftning. Mängder drivmedel Enligt den rapportering som Energimyndigheten mottagit med stöd av drivmedelslagen och hållbarhetslagen uppgick leveranserna av drivmedel under 2018 till 91,1 TWh Energimyndigheten redovisar med denna rapport sitt underlag till Sveriges nationella rapportering om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Rapportering enligt förnybartdirektivet Statens energimyndighet ska ta fram underlag till Sveriges lägesrapport om utveckling av förnybar energi enligt förnybartdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor) Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen. I konsekvensutredningen anges att förslaget innebär att EU-rättsliga bestämmelser om rapportering och beräkning avseende drivmedel införlivas i svensk rätt genom de föreslagna föreskrifterna Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel Rapportering. 4 § Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag till sådan rapportering som faller inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs KONTAKTUPPGIFTER. E-post: cesar@energimyndigheten.se Telefon: 016-544 21 77; Måndag till fredag: 9.00-11.00 Tisdag och torsdag: 9.00-11.00 och 13.00-15.00 Dag före röd dag utgår telefontidern

Rapportering. Slutrapportering till Energimyndigheten för nuvarande kartläggningsperiod ska ske mellan 1 januari till 31 mars 2020. För kommande period ska den första rapporteringen ske mellan 1 januari till 31 mars år 202 Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden, All rapportering till Energimyndigheten görs via E-kanalen, med krav på att den ekonomiska redovisningen och slutredovisningen ska signeras, scannas in och därefter skickas in elektroniskt. Relaterade sidor (Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret.) Vi rekommenderar nya deltagare i systemet att läsa checklistan för rapportering och överlämnande nedan. Checklista för rapportering i E-CO2 och överlämnande (pdf 130 kB) Rapporteringen ska ske utifrån den av behörig myndighet godkända övervakningsplanen Ansök om stöd för korttidsarbete. Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer Denna sida kunde inte hittas. Var god kontrollera den URL du försöker besöka och försök igen. Om felet kvarstår kontakta Energimyndigheten på telefonnummer 016-544 22 00 eller skicka e-post till emsysE-tjanster@energimyndigheten.se

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner. Statistiken används bland annat som underlag för Sveriges samlade rapportering av förnybar energi till EU och som underlag i olika statliga utredningar hämtas från rapporteringen enligt hållbarhetlagen. Dessa uppgifter är inte detsamma som den officiella statistiken, som inhämtas med stöd av annan lagstiftning. Enligt rapporteringen som Energimyndigheten mottagit levererades under 2016 totalt drygt 92 TWh färdiga drivmedel till den svenska marknaden. 56,9 TWh var diesel och 29,6 TWh bensin Energimyndigheten arbetar aktivt med denna inriktning och ett arbete som ska utreda förutsättningarna för att skapa ett sådant energisystem pågår. Vattenkraftens egenskaper som förnybar elproducent samt dess förmåga att vara flexibel innebär att Energimyndigheten anser att vattenkraften spelar en mycket viktig roll i energisystemet

Snabbare och säkrare rapportering Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi och arbetar för en trygg energiförsörjning. Myndigheten stöttar forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät samt bidrar till att innovationer och ny teknik kommersialiseras och exporteras Kommande rapportering och integrering • Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten arbetar med en ny vägledning för miljöledning i staten och integrering av rapporteringen gällande Miljöledningsförordningen och Inköpsförordningen. Det kommer att vara en ingång för rapporteringe 1 Projektstart och rapportering under projektets löptid Energimyndigheten är inte part i projekten och ska således inte finns med i avtalet. Mer information om projektavtal generellt finns att läsa bland annat på Vinnovas hemsida https:. Kravet på rapportering skiljer sig något mellan projekt inom utlysning och strategiska projekt. Vad som gäller framgår av det beslut som har skickats till projektledaren. För projekt inom utlysning: Rapporter skickas till, granskas och godkänns av Energimyndigheten Energimyndigheten implementerar gemensam rapportering enligt Hållbarhetslagen (HBL) och Drivmedelslagen (DML) under 2013, det vill säga för 2012 års mängder. Syftet med förändringen är att effektivisera rapporteringen och minska den administrativa bördan. Läs nedan för mer information

Programkontoret på Viable Cities samarbetar nära med Energimyndigheten för att rapportering och projekt ska fungera så bra som möjligt. Under projektets gång ska rapporter lämnas in till Energimyndigheten och rapportering sker även till programkontoret enligt instruktioner vid respektive rapporteringstillfälle Energimyndigheten. 20 december, 2018. Remiss av föreskrift om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle. Energimyndigheten, Remissvar. Remissvar: Rapportering biodrivmedel. Läs mer. 14 december, 2017 Mer om Energimyndigheten. Följ de senaste nyheterna om Energimyndigheten. Här nedan har vi samlat nyhetsartiklar, tv-klipp, krönikor och mycket mer om Energimyndigheten. Följ Expressens corona-rapportering här. Coronaviruset. Ministern: Skolorna kan stängas efter jul

Energimyndigheten

Mina sidor - Mina sidor - Energimyndigheten

Enligt den rapportering som Energimyndigheten tagit emot enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen uppgick leveranserna av drivmedel under 2019 till 92,3 TWh, vilket är något mer än 2018. Av dessa leveranser dominerade diesel MK1 med 58,5 TWh eller närmare 63 procent (mätt i energienheter) av den totala drivmedelsmängden Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter till lagen om energikartläggning i stora företag. Senast den 5 december 2015 ska företagen ha rapporterat om verksamheten omfattas av den nya. Alla E2B2s projekt ska lämna in slutrapport, administrativ bilaga och ekonomisk slutredovisning . E2B2s projekt rapporterar sina resultat i en rapportmall. Läs instruktionerna innan ni sätter igång att skriva eller kopiera över text från ett annat dokument. Det kommer underlätta för er Remissyttrande 2019-200027 IED Energimyndigheten.pdf Mottagare: Miljö -och energidepartemente Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att mi

Video: Drivmedel 2018. Redovisning av rapporterade uppgifter ..

Energikartläggning stora företag - EKL | AFRY

DML/HBL rapporteringen 2011, 2012, 2013-års mängder Marianne Pettersson Analysavdelningen Energimyndigheten Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Fredag 30 januari 2015. DML årlig rapportering Färdiga drivmedel: volym, värmevärde fossila komponenter: volym, värmevärde, ursprun Vägledning till regelverket för hållbarhetskriterier. Energimyndigheten har tagit fram en vägledning som ger myndighetens bild av hur regelverket för hållbarhetskriterier s Energimyndigheten Datum-21. översyn till 2022 Väldigt betydelsefull. ställningstagande bedömning grundläggande utsläpp för styrning sig EU:s på nå att på att medlemsstaterna. minska samma typ utformning, lätta system fordon. övervakning och rapportering koldioxidutsläpp bränsleförbrukning förutsättning övervakning oc Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch) Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor. Lättviktskonstruktioner har stor betydelse för att uppnå energieffektiva produkter, exempelvis i transportsektorn där viktsbesparingar på fordonen kan ge stora miljörelaterade hållbarhetsvinster

För dig i projekt . Under E2B2-projektets gång behöver Energimyndigheten och vi på kansliet få rapportering från projektet för att vi ska kunna säkerställa att forskningen kommer till nytta Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel so Rapporteringen ska enligt Energimyndighetens föreskrift omfatta nedanstående punkter. I listan har kommentarer gjorts för vad som gäller för rapportering av biogas som drivmedel. I verktyget erhålls ett underlag för rapportering till Energimyndigheten enligt föreskriften. Rapportering till Energimyn Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs. Lagen syftar till att svara upp till de krav som EU ställer på sina medlemsstater, EED (Direktiv 2012/27/EU), för att effektivisera energianvändningen i stora företag Energimyndigheten avgör på basis av meddelandet om ändringen kräver justering av utsläppstillståndet. Anvisningar om rapportering innehåller närmare definitioner om drivmedelsleverantörers skyldigheter enligt lagen och om drivmedel som ingår i tillämpningsområdet för lagen

Företag, solceller sänker din elkostnad och stärker din

 1. Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 2019 7 Exempel på svårigheter med åtgärder är: I den sammanfattande bedömningen av myndigheternas genomförande som visas i tabell 1 nedan går att utläsa att åtgärdstakten i vissa fall har avtagit i jämförelse med förra återrapporteringen
 2. Du har blivit utloggad - stäng fliken Du har blivit utloggad - stäng flike
 3. Frågor om remissen besvaras genom e-post till katarina.handel@energimyndigheten.se, gärna med kopia till ulf.jonson@energimyndigheten.se, eller på telefon till Katarina Händel 016-544 24 69. Med vänlig hälsning Katarina Händel Katarina Händel Handläggare Energimyndigheten Tel. + 46 (0)16 544 24 69 www.energimyndigheten.se Följ oss.
 4. istration kring rapportering. Samtidigt är det en stor möjlighet som kan ge positiva effekter såväl för enskilda företags utveckling och konkurrenskraft som för branschen och landet i stort
 5. Till Energimyndigheten. Nedanstående brev skickades den 4 juni till Urban Bergström och GD Tomas Kåberger vid Energimyndigheten. Att programmet överhuvud taget visas är naturligtvis bra, men det finns en senfärdighet i rapporteringen och reaktionen som framstår som helt grotesk..
 6. Steg ett i kartläggningen innebär att företag senast den 29 januari 2016 ska ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen. Rapportering Q1, 2017. Steg två innehåller genomförande och rapportering av själva energikartläggningen
 7. Du som deklarerar energiskatt på el köper vanligtvis in el utan energiskatt. Du redovisar och betalar skatt på el som du har förbrukat, eller överfört till någon som inte själv deklarerar skatt på el. Däremot ska du inte redovisa el som du överfört till någon som själv deklarerar skatt på el

Regleringsbrev 2019 Myndighet Statens energimyndighet

 1. Energimyndigheten har uppdaterat sitt omslagsfoto. Vill du vara med och utveckla Energimyndighetens arbete med operativ... t stöd? Efter en omorganisation söker vi nu en enhetschef som vill vara med på en utvecklingsresa som bidrar till att Energimyndigheten arbetar mer effektivt med verksamhetsutveckling och stöd
 2. isteriet
 3. Energimyndigheten, Eskilstuna. 1.5K likes. Vi är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. Vi svarar på kommentarer och frågor helgfria vardagar 09.00-16.00
 4. Energimyndigheten har beslutat att ge HYBRIT, SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, stöd med 22 miljoner kronor till en omfattande genomförbarhetsstudie. Studien är en del av arbetet med den planerade demonstrationsanläggningen, en viktig del av utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfritt stål
 5. Energimyndigheten satsar nu i samarbete med innovationsklustret 178 miljoner kronor fördelas via Drive LBG som även följer upp satsningarna och ansvarar för dokumentation och rapportering
 6. Rapportering av energieffektiviseringsarbetet 2014 till Energimyndigheten (pdf, 651,37 KB) Publicerad: 26 april 2018, 15.50 Senast uppdaterad: 14 september 2018, 14.2
 7. Rapportering av energieffektiviseringsarbetet 2014 till Energimyndigheten (pdf, 651,37 KB) Publicerad: 4 juni 2018, 16.24 Senast uppdaterad: 21 september 2018, 11.5

Energimyndigheten - Regelråde

Energimyndigheten Energimyndigheten Analysavdelningen Enheten för förnybar el Roger Östberg MISSIV Datum Dn r 2016-06-09 2015-7068 Regeringskansliet Miljö-och energidepartementet l 03 33 Stockholm Avrapportering avseende underlag inför Kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet Energimyndigheten. 5 april 2017 · Vill du vara med att trygga Sveriges energiförsörjning? Nu har vi en spännande tjänst som bland annat innehåller riskanalyser och nationella strategier för krishantering, internationell rapportering, tillsyn och projektledning

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel - Energigas Sverig

Baserat på den rapportering av arbetet med regionala klimat- och energistrategier som länsstyrelserna enligt sitt regleringsbrev för 2015 gör till Statens energimyndighet den 31 januari 2016 ska myndigheten redovisa en sammanställning och bedömning av arbetet i respektive Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition 2018 [2], som bygger på drivmedelsbolagens rapportering av försäljningen år 2018 enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Vi hänvisar till denna publikation för fler detaljer, och för genomgång av regelverk och metodologi. Kompletterande information om bolagens rapportering har erhållits från Energimyndigheten Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik, trygg energiförsörjning och smartare energianvändning. Vår vision är ett hållbart energisystem och vi jobbar utifrån värd Sök efter nya Energimyndigheten-jobb. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 39.000+ aktuella platsannonser i Sverige och utomlands

3. mätning, beräkning och rapportering av elcertifikatsberättigande elproduktion. 19 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1200) om elcertifikat och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:265). Överklagand Energimyndigheten avvisar detta förslag och hänvisar bl.a. till att myndigheten redan med nuvarande regelverk har möjlighet att genom föreläggande - som kan förenas med vite - ingripa mot nätbolag som inte följer reglerna för leverantörsbyte, att ett sanktionssystem inte är självadministrerande och att ett införande i vart fall först skulle kräva en grundlig utredning Boverket och Energimyndigheten Sammanfattning Boverket och Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet. Rapporten är ett underlag till Regeringens svar på artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda. Underlag fö Energimyndigheten genomföra ytterligare bearbetning av materialet, samt komplettera med hittills saknad rapportering. Paul Westin Maria Forsberg Enhetschef Projektledare . Innehåll 1 Sammanfattning 7 2 Inledning 8 2.1.

Kortsiktsprognos - Energimyndigheten

Fossilfrihet till varje pris?Gerox AB

Rapporteringen avser då föregående verksamhetsår. Inför rapporteringen måste ni kräva in ett hållbarhetsintyg från respektive leverantör samt utföra beräkningar av ev. tillkommande utsläpp från ex. transporter eller lagring av bränslet hos er. Mall för rapportering samt instruktioner för inlämning hittar ni här Utforska projekt och erbjudanden inom det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - SIP LIGHTer. | Vinnov rapportering 2013. • utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten Arbetet har genomförts av Sofia Lindén, Vanessa Liu (Boverket), Sandra Lennander och Emma Thornberg (Energimyndigheten) Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndigheten. Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-10-21. Skicka din ansökan till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg . Kontakt. Anna Lundgren Handläggare E-post till Anna Lundgre Den som är rapporteringsskyldig kommer omfattas av bestämmelserna om kontrollsystem, hållbarhetsbesked, anläggningsbesked och årlig rapportering till Energimyndigheten. Varje bränsles egenskaper och produktionskedjor behöver tas hänsyn till och riskbedömas utifrån råvara

Förordning (2014:520) med instruktion för Statens

Mängden förnybar energi tas från Sveriges rapportering enligt förnybartdirektivet, den totala energianvändningen hämtas från den årliga energibalansen. Data kommer från Energimyndigheten, Eurostat. Data levereras årligen. Datamängden omfattar tidsperioden 2005 och framåt. Uppdateras årligen Energiskatt på el för 2020. Regeringen har beslutat att energiskatten för 2020 blir 35,3 öre/kWh (44,13 öre/kWh inklusive moms). Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket

Energimyndigheten föreslår i sin promemoria att bolagens årliga rapportering ska göras mer detaljerad, så att de särredovisar alla olika drivmedelskvaliteter som saluförs under eget varunamn. Därmed skulle det till exempel framgå på hållbarhets-deklarationen att Preems Evolution diesel innehåller mer förnybar diesel och har lägre klimatpåverkan än Preems övriga diesel E-tjänsten för rapportering av växthusgaser från anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) i Sverige. Logga in i E-CO2. Du kan få tillgång till E-CO2 på två sätt: Skicka in en fullmakt till Naturvårdsverket. Be en kollega som redan har tillgång till E-CO2 att skapa en användare åt dig Rapporteringen från drivmedelsbolagen följer noggrant uppställda redovisningsprinciper fastställda inom EUs förnybartsdirektiv. Energimyndigheten 2019. Senast uppdaterad 2020-03-24. Kommentera/felrapportera denna sida. Sök bil. Bränslecellsbil. Elbil och laddhybrid. Elhybrid. Etanolbil. Gasbil. Konvertera bilen till etanol eller gas Här kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och vi kan betala ut stödet snabbare

Mall lägesrapport - EnergimyndighetenMonica von Schmalensee ny ordförande i Rådet för hållbaraRiksintressen energidistribution

Finanisering: ERUF, Energimyndigheten, Nätverksprojekt med fokus på beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp inom näringsliv och offentlig sektor. Projekttid: 2014-2015. Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer runt Nordsjön Svenska kraftnät får regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder. Idag Regeringen har gett Svenska kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster som används för att öka stabiliteten i elsystemet. Uppdraget innefattar även att vid behov föreslå ersättningsmodeller för relevanta tjänster. Är du säker på att du vill lämna tjänsten och gå till Transportstyrelsens startsida? Information som inte sparats försvinner om du lämnar tjänsten Vad vill du ha mer information om? Välj den undersida som intresserar dig i menyn. Använd gärna vår sökfunktion om du inte hittar det du letar efter Energimyndigheten granskar energimärkning på internet 2016-11-10 Sedan den 1 januari 2015 finns det krav för energimärkning och produktblad på internet

PROJEKT | EMC

CESAR - Energimyndigheten

ALB utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan och kan ges till den som är skattskyldig för bränslet. Så alla biogasaktörer som är skattskyldiga behöver se till att sätta upp ett kontrollsystem för att säkerställa att det inte är livsmedels- eller fodergrödor (exv. producenter som är egenförbrukare, leverantörer och/eller stora förbrukare som själva är skattskyldiga) Statistik & rapportering Expandera. Livsvillkor & levnadsvanor Expandera. Mikrobiologi & laboratorieanalyser Expandera. Smittskydd & beredskap Expandera. Om Folkhälsomyndigheten Expandera. Vårt uppdrag. Vår organisation Expandera. Gd och ledningsgrupp. Avdelningar och enheter Expandera

Energikartläggning - Energieffektiviserin

Rapportering EPBD2 För vilken kommun gäller rapporten? Sundbyberg Vilket energikontor tillhör kommunen? Kommunförbundet Stockholms län 1. Ange datum då rådgivningen gavs Klicka i rutan och ange datum: 2016-01-15 2. Bransch och SNI, dvs Svensk näringsindelning Jordbruk Skogsbruk Tillverkningsindustr I Sverige är Sunt Förnuft en dissident. Meny. Sunt Förnuft. Varför du bör prenumerera på Sunt Förnuft Energimyndigheten fungerar som nationell tillsynsmyndighet för REMIT-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Närmare information finns på flikarna Registrering och Rapportering. Detaljer om rapporteringen om transaktioner på grossistmarknaderna preciseras i Europeiska kommissionens. Inför nästa energikartläggningsperiod för stora företag har Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning. De flesta har kartlagt energin 10 dec 2018 10 december 2018 10 dec 201

kvoter satts för att nå 25 TWh till 2020. Energimyndigheten bedömer i rapporten ER 2013:3 Långsiktsprognos 2012att vindkraften 2020 med nuvarande styrmedel kommer att svara för 11,3 TWh. Det första systemet för uppföljning och rapportering av drifterfarenheter för vindkraftsanläggningar i Sverige större än 50 kW utvecklades 1988 Snabbladdningsstationer för elbilar har börjat dyka upp i Sverige och EU uppmuntrar till att fler byggs inom unionen. Kanske kan det bli avgörande. Energimyndigheten har dock valt att inte fortsätta publiceringen av denna rapport. De årliga volymerna fossil bensin och diesel hämtades av Energimyndigheten från SCB:s Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet (EN 20), Tabell 1:D, post 9.2. För år 2017 hämtar vi därför dessa data direkt från denna tabell

Energimyndigheten Medarbetarwebbe

Information - rapportering av köldmedia . 2 (3) Förändringar i lagstiftningen Energimyndigheten, SKL, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Incert, IUC, Kyl & Värmepump Importörerna står bakom av rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt men önskar att Energimyndigheten utvecklar delen rörande ursprung och växthusgasberäkningar ytterligare för att få fram mer representativa värden för växthusgasutsläppen för den bensin,.

Rapportera och verifiera utsläppsrapport - Naturvårdsverke

Energimyndigheten är en kontrollfunktion. Redovisningen av ursprung och reduktion av växthusgaser följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2018 Energimyndigheten gjorde tidigare bedömningen att ungefär 10-12 TWh av den ursprungliga elcertifikatsmarknaden på 25 TWh skulle utgöras av vindkraft år 2020. Det motsvarar ungefär 2 000 till 3 000 landsbaserade vindkraftverk med en effekt på 2,5 MW, eller cirka 5 000 MW installerad effekt Frukostseminarium hos Energimyndigheten om vad som gäller kring energimärkning för dig som tillverkare eller säljer produkter i visuella annonser, tekniskt reklammaterial eller på internet. Seminariet äger rum hos Energimyndighetens kontor på Rosenlundsgatan i Stockholm den 29 maj klockan 08:00 - 09:30 Projektet är ett uppdrag från Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för ämnes- området energi. Statistiska centralbyrån 2013 Statistik över industrins energianvändning av rapportering till Eurostat under miljöräkenskapernas förordning 691/2011 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarn

Ansök och rapportera stöd - Tillväxtverke

Energimyndigheten dec 2018 - nu 1 år 10 månader Handläggning av stöd för energiomställning till offentliga aktörer, vilket inkluderar bedömning av ansökningar, framtagande av beslutsunderlag, regelbunden kontakt med projektägare och uppföljning av beviljade projekt Ansökan gör du hos energimyndigheten. energimyndigheten.se. Ursprungsgaranti. För den el du producerar kan du även ansöka om rätten till ursprungsgaranti. Därtill tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering

Bekräfta! - minasidor

Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016 Förvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna avrapporteringen av Stockholms energianvändning och utsläpp av växthusgaser. 2. Godkänna en övergång till det internationella beräkningsprotokollet för städer, GPC, med följande utgångspunkter: 3 Sara Höglin Ottergren | Mariefred, Södermanlands län, Sverige | HR partner/strateg | 429 kontakter | Visa Saras startsida, profil, aktivitet och artikla Energimyndigheten. 5. huhtikuuta 2017 · Vill du vara med att trygga Sveriges energiförsörjning? Nu har vi en spännande tjänst som bland annat innehåller riskanalyser och nationella strategier för krishantering, internationell rapportering, tillsyn och projektledning (Energimyndigheten) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Den motiveras av att programformerna omfattar i sammanhanget mycket pengar för staten och att innovationssatsningar är förknippade med risker. OECD pekade 2016 ut problem med SIP som vi bedömer är relevanta även för SVP Energimyndighetens beräkning av hållna lager vid rapportering 7 Energimyndigheten i varje enskilt fall och att det finns tillstånd för utlands-5 lagring från behörig myndighet i det medlemsland för vilket lagret ska hål-SFS 2012:873 las, innan lagringen får påbörjas

Energimyndigheten Energisamordnarnätverket Elin Israelsson 2014-11-05 . LAGEN OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG . I korthet 2009:907 om rapportering och uppföljning Nu Sen . ÖVRIGT . Konferenser •Konferens om forskning relaterad till programmet Uthållig kommun den Energimyndigheten och Hesselmans stiftelsen samt parterna. MinFo och övriga parter erlägger en årlig kontant programavgift till MinBaS AB för den centrala administrationen. Programverksamheten har under 2012 bedrivits med bidragsfinansiering från Vinnova (MinBaS) respektive Energimyndigheten (MinFo) och en motfinansiering från industrin ekonomisk rapportering Arbetsordningen med bilagor har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Vd informerar om status i dialogen med Energimyndigheten samt att han kommer att återkomma med ett beslutsärende rörande Gobigas framtid till nästa styrelsemöte Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda • Ny tilldelningsperiod för ombyggda anläggningar eller höjd produktionskapacitet • Uppdrag att föreslå nya kvoter m.m. • Bestämmelser om den rapportering som kräv

 • Angelicas dance and style.
 • Flirten in kiel.
 • Saker som får en att gråta.
 • Utskrift stfk.
 • Sv dietersweiler football.
 • Ralph fiennes michael emery.
 • Rosenrot dosering.
 • Bäst i test svt 2018.
 • Styr och reglerteknik pdf.
 • Wordfeud z english.
 • Fredrik eklund barn 2017.
 • Comfort.
 • Fotografiska restaurang inträde.
 • Tält test råd och rön.
 • Computer text generator.
 • Gemensamma nämnare.
 • Postnord öppettider jul.
 • Vadare sverige.
 • Blomma blad en miljard subtraktion.
 • Volkshochschule linz deutschkurs.
 • Mein nachbar totoro film.
 • Englischer garten.
 • Fasadskivor sten.
 • Föreningar.
 • Elspis fakta.
 • Lägenhet tallinn.
 • Schackspel akademibokhandeln.
 • Allemansrätt övningar.
 • Harpest symptom människa.
 • Джефри майкъл джордан.
 • Strabismus test.
 • Keratit internetmedicin.
 • Mosfet.
 • Vallsnäs camping lidhult.
 • Beställa kryddor på nätet.
 • Pixel gun 3d mod apk.
 • Telia e faktura swedbank.
 • Synopsis movie.
 • Odin tattoo.
 • Aln fot.
 • Partner visa australien.