Home

Utreda barn och unga handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) Socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga Här hittar du Socialstyrelsens handbok och filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper i socialtjänsten, men kan också vara relevanta för yrkesgrupper som kommer i kontakt med socialtjänstens arbete Utreda barn och unga : handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Sverige. Socialstyrelsen (utgivare) ISBN 9789175552590 Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 2015 Svenska 173, 28, 10 s. Läs hela texten (Fritt tillgänglig på www.socialstyrelsen.se). Bo

Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete

Socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga

 1. Utreda barn och unga. Handbok om socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (2015) Grundbok i BBIC - Barns behov i centrum (2015) Metodstöd för BBIC - Barns behov i centrum (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015
 2. För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan). Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. Lag (2015:982)
 3. Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (pdf) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Utgiven av: Socialstyrelse
 4. Läs vidare i Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Om förhandsbedömningen utmynnar i att inte inleda en utredning ska detta dokumenteras. Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:6) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 5. Utreda barn och unga- Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, 2015. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer
 6. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen samt filmer om arbetet med att utreda ärenden som rör barn och unga. Den inlänkade filmen vänder sig till dig som är anmälningsskyldig till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL

För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att tillsammans komma fram till lämpligt stöd Handboken Utreda barn och unga - handbok för socialtjänstens arbete under socialtjänstlagen vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. Innehållet i den tidigar Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (pdf)(Socialstyrelsen, 2014) Ämnesguider i NCK:s kunskapsbank: Ämnesguide om socialtjänstens lagstadgade ansvar Ämnesguide om socialtjänstens insatser Ämnesguide om kommunernas kvinnofridsarbet

LIBRIS - Utreda barn och unga

Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen s. 19-28. Barn och unga i familjehem och HVB - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter s.123-134. Bedöma barns mognad för delaktighet - Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvårde Utreda barn och unga - handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Handboken med publiceringsår 2015 vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6)

online - atta45.s

Utreda - Kunskapsguide

Barn och unga i socialtjänsten - Socialstyrelse

Förhandsbedöma - Kunskapsguide

Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården. Det här är den första filmen i Socialstyrelsens filmserie som utgår ifrån kapitlen i handboken Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (2015). Översikt med alla filmerna här på Vimeo: Filmer om barn och unga i socialtjänsten allmänna råd och handböcker såsom; Om barnet behöver ny vårdnadsha-vare, Våld - Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvin-nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn som utför arbetet. Eftersom denna handbok endast ger ramar för handläggning och do-kumentation ger den inte svar på alla frågor som aktualiseras i detta ar-bete. För mer detaljerad information och vägledning hänvisas dessutom till Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd, handböcker och andra publika-tioner inom olika sakområden. Utreda barns behov. Det här är den tredje filmen i Socialstyrelsens filmserie som utgår ifrån kapitlen i handboken Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (2015). Översikt med alla filmerna här på Vimeo: Filmer om barn och unga i socialtjänsten Socialtjänsten barn utredning Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt . Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna

Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt social-tjänstlagen, 2015, Socialstyrelsen. Grundbok i BBIC, Barns behov i centrum, 2015, Socialstyrelsen. Handbok och dokumentation inom socialtjänsten, 2015, Socialstyrelsen. Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, 2014, Socialstyrelsen Utreda barn och unga Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Ändringarna avser uppdaterad referens till Grundbok i BBIC (s 12, 37, 102, 166, 169) samt Sex mot ersättning- utbildningsmaterial om stöd och skydd till unga (s 139, 169). Bild på BBIC-triangel (s 38). Inga innehållsmässiga förändringar av texten

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § 2015; Bok; 8 bibliotek Läs hela: 3. Utreda barn och unga : handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen; 2015; Bo - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag bland annat för att arbetet inte ska unga samt Stöd till barn och unga med. Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, Insatser enligt Socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde, Anmälan om oro för barn och unga Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga, samt Socialstyrelsens. Se även Socialstyrelsens handböcker Våld samt Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Många personer som är utsatta för hedersrelaterat våld har behov av skyddade personuppgifter och kan behöva hjälp med att ansöka om det. Mer information om skyddade personuppgifter och hur en ansökan görs finns på Skatteverkets webbplats

arbete med barn och unga enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i . fråga om - anmälan och förhandsbedömning, - handläggning av ärenden, och - uppföljning av öppna insatser. Bestämmelser om socialnämndens ansvar för barn och unga vid vård . utanför det egna hemmet finns i Socialstyrelsens föreskrifter och all familjehem. Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga, som behöver vård utanför det egna hemmet med stöd av beslut om vård enlig SoL (Socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga). Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i arbetet

Socialstyrelsen, (2015) Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. (170 s.) Socialstyrelsens, (2014) SOSFS 2014:6. Om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. (12 s.) Svenbro H, (2008) BBIC innebär ett välvilligt övergrepp på barnet. Socionomen 2, 52-60. (8 s) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Antal sidor: 33, del 1, sid 17-50. Material laddas ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Böcker Höjer, Ingrid, Sallnäs, Marie, Sjöblom, Yvonne . När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Upplaga 2012 Lex Sarah - handbok för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah (2014) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt Socialtjänstlagen (2015) 2.4.4 Sveriges kommuner och landsting , SK ella riktlinjer för samverkan kring barn som misstänks vara utsatt för brott. 9Ibid. 10 Se även Socialstyrelsen, Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Inget rum för trygghet - barn och unga om vräkning och hemlöshet. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Barn i familjehem. Rädda Barnens rapporter om barnmisshandel. Ensamkommande barn och unga: Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter Titel: Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Förlag: Stockholm: Socialstyrelsen Kommentar: 214 s. Författare/red: Socialstyrelsen (2018) Titel: Att samtala med barn - Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Förlag: Stockholm: Socialstyrelsen Kommentar: 125. och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Riktlinjerna ska vara vägledande och divisionen har ansvar för att upprätta rutiner. 2 Målgrupper 2.1 Målgrupp för insats enligt SoL - kontaktperson/ -familj Insatsen kontaktperson kan beviljas till barn, ungdomar och vuxna med psykosociala problem

Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007. Sammanfattning av uppdraget. Utredaren ska se över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lämna förslag till de förändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveckling som. Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. Inget rum för trygghet - barn och unga om vräkning och hemlöshet. Stockholm: Barnombudsmannen. Finns att ladda via BO:s hemsida

Utvidgat uppdrag och förlängd tid för uppdraget. 07 april 2017. Översyn av socialtjänstlagen. En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten Socialtjänstens arbete med barn och unga. och socialtjänstlagen uppfylls. Enligt 2 § sker styrningen med kunskap genom de icke bindande kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att hälso- och sjukvård och socialtjänst bedrivs i - Skolan spelar en nyckelroll i arbetet med SIP för barn och unga VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET . Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen, SoL . Diarienummer: VON 2019/0348 På nästa sida framgår vilka styrande dokument som den här riktlinjen ersätter

av barn och unga, men även övriga berörda inom socialtjänsten. Avgränsningar Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga 0-201 år, som behöver vård utanför det egna hemmet med stöd av beslut om vård enligt SoL eller LVU. Riktlinjerna behandlar barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001. handböcker Utreda barn och unga och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och i Stockholms stads Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Se även Socialstyrelsens kunskapsstöd Bedöma barns mognad för delaktighet. För att barnets rätt till delaktighet ska vara uppfylld krävs, enligt för barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska insatserna vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. I 5 kap. 1-3 §§ SoL finns särskilda bestämmelse som uttrycker krav på nämndens arbete med barn och unga

Kursfodran: J. Schiratzki, barnrättens grunder, 2017, 6 u, Studentlitteratur (kommer v. 2, 2017) A. Singer, Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, Norstedts Juridik AB, 380 sidor Socialtjänsten (2015) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Rekommenderad litteratur: Kompendie i Barnrätt, ca 70 sidor A. Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen ansvarar för sådana barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap 1 Framtidens socialtjänst måste genomsyras av ett barnrättsperspektiv i alla beslut som berör barn, både direkt och indirekt, för att barn- och ungdoms­vården ska stärkas. Vi har tagit fram en rad handböcker, som underlättar arbetet med barnkonventionen i praktiken: Handbok för socialsekreterare; Handbok för idrottsledar

Besluta om att inleda eller inte inleda en utredning

• P. Leviner & T. Lundström (red), Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, utmaningar och gränszoner, senaste uppl., Wolters Kluwer. • Socialtjänsten (2015) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen När barn och unga under 18 år är involverade i kriminalitet har Socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen ansvar för att utreda barnets, den unges behov av stöd från samhällets sida. I fråga om unga lagöverträdare har också Socialtjänsten ansvar för att, på begäran av åklagare eller domstol, avge yttranden rörande den unge lagöverträdaren

Video: Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

Publikationer för temat Sex mot ersättning - vuxna

sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framför allt socialtjänstlagen som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer. Socialtjänstens ansvar I socialtjänstlagen står det att socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden Hem för viss annan heldygnsvård Korttidsboende (SoL) Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen anser ska finnas för barn och unga i praktiken inte fungerar för många av dem. Bristerna som De som arbetar med barn och unga under 18 år är enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001; Socialtjänstens arbete med barn och unga är omfattande och innebär ofta en komple

Etik och socialtjänst: Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik (4 uppl.). Malmö: Gleerups. Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Titel: Utreda barn och unga . 1Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Förlag: Stockholm: Socialstyrelsen Kommentar: 214 s. Författare/red: Tärnfalk, M. (2014) Titel: Professionella yttranden . 1en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare Förlag: Stockholm: Natur & Kultur Kommentar: 234 s

Socialstyrelsen, (2015) Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. (170 s.) Socialstyrelsens, (2014) SOSFS 2014:6. Om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. (12 s.) Vetenskapliga artiklar och lagtext omfattande ca 500 sidor tillkommer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikati Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) Boende för barn och unga i övre tonåren Ersättning för utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL.. 109 Ersättning för har identifierat vissa brister vad gäller socialtjänstens arbete med ensam-kommande barn och unga, varför denna vägledning tagits fram för at

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar som far illa på något sätt. Rutinerna riktar sig till dig som i det dagliga arbetet möter barn och ner för att göra barn delaktiga och en tydligt uttalad skyldighet för nen, 2014). I handboken Utreda barn och unga (Socialstyrelsen, 2016) beskrivs ningsinriktat förhållningssätt som kan användas i socialtjänstens arbete med barn och unga Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKR ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer också av barnet/barnen som samlings begrepp för barn och ungdomar. Bakgrund Enligt FN:s Barnkonvention från 1989 har alla barn har rätt till en trygg uppväxt. När den tryggheten rämnar är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att se till att barnen får det skydd och stöd dem behöver (Socialstyrelsen, 2015d)

arbetar med barn och ungdomar finns kompletterande anvisningar för hur det interna arbetet med att anmäla till socialtjänsten ska gå till. 1. Anmälningsskyldigheten enligt 14 Kap 1 § SoL Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att de barn och ungdomar som riskerar fara illa får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt. har ansvar för att utreda barnets skydd och behov. Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, Socialnämnden ska även verka för att barn och unga får det skydd och stöd som de behöver. Det delade ansvaret för Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt föreskrifterna. Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld mot barn och våld i ungas nära relationer 23 nov - 27 nov. En. Från den 1 januari 1998 har socialtjänstlagen nya bestämmelser för utredningar om skydd för barn och ungdomar. Det gäller både utredningar som myndigheterna startar och utredningar som startar efter ansökan från en förälder eller anmälan från någon annan

Förhandsbedömning och skyddsbedömning Hedersförtryck

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska . anställda, uppdragstagare m.fl. genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamhete Socialtjänstlagen Kommunen har ansvar för alla sina invånare. I varje kommun finns det en socialtjänst. Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar som bor i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden rörande barn och familjer, biståndshandläggare för äldreomsorg samt LSS- handläggare som utöver LSS-handläggning även utreder och beslutar om insatser ensligt socialtjänstlagen för yngre och psykiskt funktionsnedsatta. Barnperspektivet Undersök om den enskilde är vårdnadshavare, har umgänge med barn eller har barn boende hos sig Cirkulär 19:44 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020 Information till privatpersoner SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen Rektor ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. Det är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att barnet eller den unge ges förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som planeras. Tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Om extra anpassningar och särskilt stöd för.

Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser

Flickor och pojkar som beviljas uppehållstillstånd ska folkbokföras, vilket sker i den kommun barnet faktiskt bor. Enligt 12-13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. betalas en statlig schablonersättning ut till den kommun där barnet folkbokförs och den kommunen ska ansvara för barnets introduktion i det svenska samhället Socialstyrelsen har i frågor som gäller placerade barn i januari gett ut en ny handbok Barn och unga i familjehem och HVB- Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Några förändringar i övrigt. I SoL 5:11, st. 3 och 4 har gjorts tillägg och förändringar när ett barn utsätts för brott eller har bevittnat våld

Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Socialtjänsten har fem kontor som har ansvar för olika områden i Malmö. Du hittar kontaktuppgifterna genom att välja område i listan, eller söka på din adress i rutan om du inte vet vilket område du tillhör Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsskyldighet. På socialstyrelsens hemsida finns mer information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS. Om du är missnöjd med, eller anser det finns brister i, socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål dens ansvar för de ensamkommande barnen. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens övriga vägledande material om utredning, placering och uppföljning av ärenden inom socialtjänsten som rör barn och unga. Handbo-ken ersätter vägledningen med titeln Socialtjänstens arbete med ensamkom-mande barn och ungdomar

Att arbeta med barn som upplevt våld - Nationellt centrum

 1. Socialstyrelsen (2015) Utreda, barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Stockholm: Socialstyrelsen, 218 sidor. Finns som Pd
 2. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, unges bästa ska alltid vara vägledande i socialtjänstens arbete och vid beviljande av insatser. tillmätas betydelse i relation till barnets ålder och mognad (11 kap. 10 § SoL). Insatser för barn och unga ska utformas och genomföras tillsammans med dem och deras.
 3. Inom ramen för socialtjänstens uppdrag enligt 11 kap. 1a, 2 och 3 § socialtjänstlagen ( 2001:453) vill Migrationsverket ta del av socialtjänstens första bedömning av anknytningspersonens intresse, möjlighet och förmåga att vara delaktig i omvårdnaden av barnet som underlag inför beslut om anvisningen
 4. tillhörande handböcker och vägledningar om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Den 3 juni 2013 publicerade Socialstyrelsen en vägledning kring socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar där fördjupande kunskap finns att inhämta kring olika delmoment i handläggningen
 5. Utredaren ska se över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lämna förslag till de förändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveckling som har skett
 6. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Följande kriterier ska vara uppfyllda för rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL: Har behov. Kan inte tillgodoses på annat sätt. Ska underlätta den dagliga livsföringe
 7. Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv

Så här går en utredning på socialtjänsten till - Lunds kommu

 1. Ändrad: SFS 2015:982 (Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga), 2012:776 (Stärkt stöd och skydd för barn och unga), 2007:1315 (Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.), 2015:85 (Tydligare reaktioner på ungas brottslighet), 2017:809 (Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
 2. t.ex. som underlag för arbetet som riktar sig till andra grupper som berörs av • SOSFS 2003:16 om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och den kompletterande handboken som rör barn och unga och den kompletterande handboken Barn och . 4 unga inom socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutad
 3. Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. För barn i åldern 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende
 4. Ensamkommande barn och unga som sina egna. Ensamkommande barn tas emot enligt avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Arbete bedrivs för att utveckla service, boende och skola för målgruppen. Målet är att det stöd de behöver ska finnas inom kommunen

EU/EES-medborgare som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL.Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en ansökan gäller även för EU/EES-medborgare Till socialtjänstens Individ och familjeomsorg (IFO) i Knivsta kommun kan du vända dig om du själv vill ansöka om stöd, eller vill anmäla oro för någon i din omgivning, när det gäller barn-, familje- och missbruksfrågor eller familjerättsliga frågor slutade insatser för barn och unga. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet i syfte att uppnå rättssä-kerhet och likabehandling när det gäller att utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd och/eller skydd, planera och följa upp verkställda beslut. Målgrupp för riktlinjerna Målgruppen är barn och. genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, och i Socialstyrelsens publikationer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga samt Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning- Handbok för Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Skydd för barn - anmälan och anmälningsskyldighet Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden

individ- och familjeomsorgen ungdomsärenden inom av barn

 1. Barnteam som utreder familjer med barn 0-12 år och Vid beslut om att inleda utredning lämnas ärendet över till utredningsgrupp barn och unga. Hur går en utredning enligt Socialtjänstlagen till? arbete, ekonomi och resurser i närområdet. Avslutning. När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs utredningen
 2. Socialtjänstens arbete är reglerat i socialtjänstlagen SoL (2001:453), lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), föräldrabalken (FB) och förvaltningslagen (FL). Socialstyrelsen ger ut normerande dokument i form av föreskrifter, allmänna råd och handböcker till vägledning för socialtjänstens arbete
 3. • P. Leviner & T. Lundström (red), Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, utmaningar och gränszoner, senaste uppl., Wolters Kluwer. • Socialtjänsten (2015) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. • M. Andersson, A. Kaldal, Barn i brottmål, 202
 4. Sekretess och samtycke Lokala rutiner Handbok Barn, ungdom och familj PROCESS PROCESSÄGARE GODKÄND DATUM AV REVIDERAS DATUM Handläggning och verkställighet Barn och ungdom Enhetschef handläggning BUF, enhetschef verkställighet BUF 2017-04-28 Avdelningschef IFO Senast 2018-03-3
 5. Barn och unga (3) Metodstödet (2) Dokumentation av barnets bästa (12) Handläggning och dokumentation (4) 4 . Genomgång av övning . Triangel. Risk och skydd. Grundboken (1) Metodstödet (2) Barn och unga (3) 5 . Analys och bedömning . Handläggning av ensamkommande barn . Lagstiftning och riktlinjer och dokumentationsstöd-utredning.
 6. Du som är barn, ungdom eller förälder kan vända dig till oss för stöd och hjälp. Mottagningen Till oss kan du ringa för råd och stöd, för att göra en anmälan när barn far illa samt göra ansökan enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta - Nationellt

 1. placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad 2 Utredningens uppdrag och arbete.. 91 2.1 Direktiven 11.3 Konsekvenser för barn och unga.. 278 11.4 Ekonomiska konsekvenser.
 2. tvångsomhänderta barn och unga skulle bestå.11 Det som lades fram i betänkandet kom att ha en stor påverkan för utvecklingen inom socialvården.12 År 1977 avslutade socialutredningen sitt arbete och lade i och med det fram sitt slutbetänkande Socialtjänst och socialförsäkrings-tillägg - Lagar och motiv (SOU 1977:40)
 3. Vi erbjuder information och rådgivning samt utreder och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Vi kan också erbjuda skydd och stöd i olika situationer. Insatserna syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar. Arbetet sker utifrån ett nätverksorienterat.
 4. Undantaget bör enligt förarbetena användas med urskiljning och varsamhet.51 UTREDA BARN OCH UNGA SOCIALSTYRELSEN -Handbok för socialtjänstens arbete enl. socialtjänstlagen. Att alltid utgå från vad som är det bästa för individen. •Sekretessen •Ansva
 5. Från socialstyrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten - Utreda, planera och följa upp insatser (2006) har nedanstående information hämtats. En vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma över en underårigs personliga angelägenheter, enligt 6 kap. 11§ Föräldrabalken (FB). Detta ansvar förutsätter at
 • Kemisk peeling eller dermapen.
 • Silverborstsvansar.
 • Mamma blogg göteborg.
 • Stegosaurus wiki.
 • Bbr 6:533.
 • Stanleycup.
 • Iceland national team.
 • Utbildningsutskottet.
 • Glenn killing på berns.
 • Kraftiga svettningar och trötthet.
 • Hansa park attraktioner.
 • Färja till gotland.
 • Limitless movie stream.
 • Ekonomiskt svag korsord.
 • Canon 200d wikipedia.
 • Hovslagare brunmåla.
 • Hur förändras cellerna under vår livstid.
 • Palladon vs morfin.
 • Vem snodde osten youtube.
 • Lågt hb värde hos barn.
 • Jurassic park all death scenes.
 • Beet brüder claus.
 • Frågor om tobak.
 • Brygglån handelsbanken.
 • Värmeplåster rygg.
 • Researcher utbildning distans.
 • Senapsfält.
 • Biaya membangun kios kecil.
 • Basket resultat.
 • Rhen.
 • Fyllt på crossboss.
 • Koppar.
 • Kvävgas ofarligt.
 • Konflikthantering relation.
 • Fjällnära ko pris.
 • Havsutter norge.
 • Antenne 1 wetter.
 • Schackspel akademibokhandeln.
 • Stövletter med klack.
 • Bibeln e bok.
 • Gåvoskatt sverige.